Home » Teksten » De ‘keure’ van drechterland

De ‘keure’ van drechterland

De ‘keure’ van drechterland

De Heeren Dykgraaf, Heemraden, en Waarschappen van Dregterlandt, ondervonden hebbende diverse quade practycquen, kunstenaryen en bedriegeryen, welke de Steen-Schippers, soo wel de Leveranciers, als de Aan-Dykvoerders van de selve, dagelyks komen te plegen, tot groote schade van ’t Gemeente Landt, ende daar tegens willende voorsien soo veel mogelijk is, hebben gekeurt en geordonneert, gelyk opgemelde Heeren keuren en ordonneren mits desen:’

 Art. 1
 Dat ider Schipper altyd op zyn Schip sal moeten hebben ten minsten twee breede sufficante styve Planken, lang 18 a 24 voet na den eysch en gelegenheyt van ’t Schip, en de laad- en los-plaatsen, en indien onder ’t laden Steenen komen te vallen in ’t water, dat deselve Schipper al die Steen eerst weder sal moeten uithalen eer hy verder voortgaat met laden of lossen, op poene van 6 guldens t’elkens te verbeuren.

 

Art. 2 Dat geen Schippers andere Steen sullen mogen laden als die haar door de Meters of Waarschappen word aangewesen, op de boete van 6 guldens.

 

Art. 3 Dat de Schippers gehouden zullen syn de Steen in het laden op gelyke wyse in ’t Schip te leggen, als deselve lag doe dat de Schepen wierden gemeten, dat is gelyk over ’t geheele ruym, op poene van 3 gulden.

 

Art. 4 Dat zy ook gehouden sullen zyn t’elken male als de Meter ’t vordert, haar water, en andere merken op te ligten, op de boete van 3 gulden t’elken male te verbeuren als sulks komen te weygeren.

 

Art. 5 Dat de onderste merken eer begonnen word te laden, moeten leggen te gelyk aan het water met de onderkant, op de boete van 6 gulden.

 

Art. 6 Dat de Schippers gehouden sullen syn de Meters te mogen laten soeken na een verholen last, van Loot, Steen of andere sware stoffe, en wanneer dit weigeren dat zy sullen verbeuren 6 guldens, dog wanneer in’t Schip sulk een verholen last wort ontdekt, dat dan den Schipper sal verbeuren 100 guldens.

 

Art. 7  Dat al de Schippers Schepen hebbende met buykdellingen, by ieder Pomp, en agter aan ’t schot, in ’t midden, sullen moeten laten maken drie Luykjes, groot een voet in ’t vierkant, in de dezelve buykdellingen, en deselve luykjes als ’t geordonneert wort moeten openen, op poene van 6 guldens t’elken male als sulx komen te weygeren.

 

Art. 8 Dat al de Schippers welke haar ingeladen Steen niet brengen ter gedestineerde plaatse daar zy die aangenomen hebben te voeren, maar onderweeg deselve komen in Zee te gooyjen, sullen verbeuren 200 guldens, te appliceeren de eene helft voor den Aanbrenger, en de andere helft voor den Dykgraaff die de Calange sal doen, en voorts in habiel verklaart om ooit eenige Materialen aan de Dyk te voeren.

 

Art. 9 Dat niemant eenige Steen sal vermogen te ontladen voor en al eer hy een biljet of briefje van de Steenmeter aan de Waarschap of zyn ordre heeft vertoont en overgegeven, en van deselve permissie tot lossen heeft bekomen, op de boete van 20 guldens.

 

Art. 10 Dat al die geene, ’t zy Schippers, Knegts, ofte Arbeyders in dienst van den Schipper zynde, welke de Vredemakers, Steenmeters of Toesienders komen te schelden, vloeken ofte oneerbiedig te bejegenen, sullen verbeuren t’elken male 17 guldens, op de Schipper te verhalen.

 

Art. 11 Dat de steen sal moeten worden gelegt ten genoegen van de Waarschap of iemant synent wegen, op poene van 10 guldens, en daar en boven de selve door, of ten laste van de schipper sal worden geleyt, ten genoegen als boven.

 

Art. 12 Dat niemand eenige Steen-vragten sal worden betaalt, voor en al eer hy een behoorlyk blyk van de Waarschap vertoont, dat zyn Steen ten genoegen van de Waarschap of Opsiender is gelegt.

 

Art. 13 Dat van alle andere gepleegde fraudens hier in niet speciaal uytgedrukt, sal worden verbeurt een boete ter arbitragie van de Heeren Heemraden na de swaarte en bedriegelykheit der omstandigheden van de misdaat.

 

Art. 14 Eyndelyk, dat, alle de Schippers ofte hare Bedienden sullen onderworpen zyn de judicature van de Heeren Dykgraaff en Heemraden van Dregterlandt, in dese en alle verdere saken.

 

Aldus gekeurt en geordonneert op ’t Stadhuys tot Enchuysen, den 6 April 1734.

Ter Ordonnantie van opgemelde Heeren, by my als Secretaris van Dregterlandt geteekent.

S. Lakenman

Werkt een layar-pagina niet? bekijk hier alle pagina’s die verbonden zijn aan het boek.