Home » Flinten » Grensstenen » Overeenkomst Zweeloo – Benneveld

Overeenkomst Zweeloo – Benneveld

[Afbeelding: Drents Archief]

De overeenkomst tussen de buren van Zweeloo en Benneveld

Bier als boete

Ende of daer een van ons beyde onwilch daeraen waer en wolde niet mede ruymen, die mach men penden voer twe vane biers sunder wederseggen. Ende of daer ock ene waer in beyde buyrschappen de niet mede ruymen wolde denselven sal men penden voer ene vane bier.

Item den Stranck tenst de Stroet na den steen die wij volmachten voorschreven daer geset hebben tusschen den Stranck ende dat Kemvene, den Stranck sullen wij te hope weyden ende, elck op sijne syt die sten, plaggen meyen van den Stranck vort omme. Hen van den hoeck an den steen die stiet in den Stranck op de ostersijt nae den es, dat sulle wij ock te hope weyden ende die van Bonnevelde sollen tusschen de twe stenen aen Sweler sijt geen plaggen meyen.

Item die schijdinge sall rechtuyt gaen van den steen die daer staet in den Stranck na den sten die daer by den uyttersten acker bij den kamp, daer sullen die buyr van Swelle weyden ofte plaggen meien op Bonnevelder sijt nae dat Smeltebroeck vortom hen als voorschreven is.

Daen die buyer van Swele sullen die brieff en menninge daertusschen holden.

Heyrmede sinnen wij beyde buyrschappen toe euwygen dagen mede gescheyden. Dat wij beyde buyrschappen voorss. die vaste wylcker geholden hebben, hebben wij daerover  gebeden twe ersame goede mannen als Reyner Lepels en Roelof Ovinge deze brieve voer ons ende onse naekomelinge toe besegelen, des wij Reyner en Roelef voerss. om bede wyllen die buyr voirss. gherne gedaen hebben ende hebben onse zegele an desen brieve gehangen, begunnende in den jare Ons Heeren duysent vijfhondert en vierendartich op Sunte Bonefaciusdach.

Gestraft als een dief
Uit de hier genoemde overeenkomst blijkt dat men het duidelijk eens is over de lokatie van de grens.  Dat was echter niet altijd het geval. Van de onduidelijke grensaanduidingen werd zodanig misbruik gemaakt, dat het provinciaal bestuur van Drenthe maatregelen vastlegde in het Landregt van Drenthe van 1608:

Soo iemant een voorpael ofte steen opbreecket ofte opwerpet met wille ende dier meeninge om sijnen Nabuir sijne Lantscheidinge te verduisteren, de breeckt 25 goldtgl. Ende soe hi daer nae het selve doet ende daer van vertuiget wordt, sal gestraft worden als een dief.

In die tijd was bepaald dat een dief bij een dergelijk vergrijp zijn lijf verbeurde.

Werkt een layar-pagina niet? bekijk hier alle pagina’s die verbonden zijn aan het boek.